‘സത്യജിത് റായി പറഞ്ഞത്…’ ഒരു സമ്മാനം നേടുക.

Share:

ഇന്ന്,

ലോകം കണ്ട മഹാപ്രതിഭകളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ സത്യജിത് റായിയുടെ 99 -മത് ജന്മ വാർഷികം.
‘സത്യജിത് റായി പറഞ്ഞത്…’ എന്നപേരിൽ ഒരു ലേഖനം കരിയർ മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റായി പറഞ്ഞതിൽ ലോകോപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതാണന്നുള്ളത്
ഇപ്പോൾ തന്നെ: info@ careerstv.in എന്ന പേരിൽ ഇ മെയിൽ ചെയ്യുക.
ഒരു സമ്മാനം നേടുക.

-പത്രാധിപർ

Share: