ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി വിവിധ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share:

ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന വിവിധ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
കോഴ്‌സുകളും യോഗ്യതകളും:
പി.ജി.ഡി.സി.എ (ഡിഗ്രി പാസ്), ഡി.സി.എ (പ്ലസ്ടു പാസ്), ഡി.ഡി.റ്റി.ഒ.എ (എസ്.എസ്.എല്‍.സി പാസ്), സി.സി.എൽ .ഐ.സി (എസ്.എസ്.എല്‍.സി പാസ്).
എസ്.സി/എസ്.റ്റി മറ്റ് പിന്നാക്ക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിയമവിധേയമായി വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.
അപേക്ഷാ ഫോറവും വിശദവിവരവും ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി വെബ്‌സൈറ്റായ (www.ihrd.ac.in) ല്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം .
പൂരിപ്പിച്ച ഫോറങ്ങള്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസായ 150 രൂപ ( എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 100 രൂപ) ഡി.ഡി സഹിതം 2018 ജനുവരി 12ന് മുമ്പായി അതത് സ്ഥാപനമേധാവിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം.

Share: