ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് : മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

Share:

മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്- 2020 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിജ്ഞാപനം : ADVT NO.HR/ES(O)/0102/01/2020

ഒഴിവുകൾ: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ: 06
മാനേജർ : 07
അസി. മാനേജർ : 02

യോഗ്യത:

മാനേജർ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ: എം ബി’ബി എസ്

ശമ്പളം:
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ: രു. 47000
മാനേജർ : രു. 60,000 – 1,80,000
അസി. മാനേജർ : രു. 40,000 – 1,40,000

പ്രായം: മാനേജർ തസ്തിക 40 വയസ് , അസി. മാനേജർ : 35 വയസ്

http://www.hslvizag.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം . ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഹാർഡ്‌കോപ്പി General Manager (HR), Hindustan Shipyard Ltd., Gandhigram (PO), Visakhapatnam – 530 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂലൈ 25.ന് മുൻപ് ലഭിക്കണം.

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 300 രൂപ എസ്‌സി / എസ്ടി / പി‌എച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഇല്ല

അവസാന തിയതി : 21.07.2020

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://www.hslvizag.in സന്ദർശിക്കുക

Share: