സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ : ഐഐടി മദ്രാസ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share:

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മദ്രാസ് കോർപ്പറേറ്റ് ബന്ധങ്ങളുടെ വകുപ്പിലെ സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡാറ്റാബേസ് ഓഫീസർ), സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസർ) തസ്തികകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പരസ്യ നമ്പർ: ഐസിഎസ്ആർ / പിആർ / അഡ്വ .80 / 2020 & പരസ്യ നമ്പർ: ഐസിഎസ്ആർ / പിആർ / അഡ്വ .81 / 2020

യോഗ്യത:
സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഡാറ്റാബേസ് ഓഫീസർ): കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബി.ഇ / ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസർ): കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ജേണലിസം അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
ജോലി / ഗവേഷണ പരിചയം അഭികാമ്യം.
യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കി അപേക്ഷകരെ ഷോർട് ലിസ്റ്റുചെയ്യും,
ഷോർട് ലിസ്റ്റുചെയ്ത സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് / അഭിമുഖത്തിനായി വിളിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ചെന്നൈയിൽ [തമിഴ്‌നാട്] നിയമിക്കും.
എല്ലാ ഒഴിവുകളും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
ഓരോ പോസ്റ്റിനും പ്രത്യേക അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കണം.

14.07.2020-നോ അതിനുമുമ്പോ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.iitm.ac.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

Tagsiitm
Share: