ജേർണലിസം: ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ ഇന്റർവ്യൂ എട്ടിന്

Share:

തിരുഃ മലയിൻകീഴ് എം.എം.എസ്. ഗവ. ആർട്‌സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിൽ ജേർണലിസം ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ നിയമനത്തിനായുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ജൂലൈ എട്ടിന് രാവിലെ 10ന് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നടക്കും.

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കൊല്ലം മേഖലാ ഓഫീസിൽ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർമാരുടെ പാനലിൽ പേരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത, ജനനതിയതി, മുൻപരിചയം ഇവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പകർപ്പുകൾ സഹിതം ഹാജരാകണം.

Share: