വിജയം എവിടെയാണ്? അസാദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സാദ്ധ്യമാക്കാൻ കഴിയും?പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്രമാത്രം ശരിയുണ്ട്? രാജൻ പി തൊടിയൂർ സംസാരിക്കുന്നു.

Share: