999 രൂപ വിലയുള്ള വ്യക്തിത്വ വികസന പദ്ധതി !

Share:

999 രൂപ വിലയുള്ള വ്യക്തിത്വ വികസന പദ്ധതി ! തികച്ചും സൗജന്യമായി !

വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ അയ്യായിരത്തിലേറെ രൂപ വിലയുള്ളതും ($ 87.90 ) നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിഞ്ഞട്ടുള്ളതുമായ ( Best Seller ) ‘സക്സസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ( യു എസ് എ ) യുടെ ‘സൈക്കോ ലേർണിംഗ്’ (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ ക്ലിക് ചെയ്യുക )
https://careermagazine.in/personality-development-confidence-and-success-in-life/ 

( Notes + CD ) കരിയർ മാഗസിൻ ( www.careermagazine.in ) വാർഷിക വരിക്കാർക്ക് പുതുവത്സര സമ്മാനമായി നൽകുന്നു.

ഇപ്പോൾത്തന്നെ 499 രൂപ ഓൺലൈൻ ആയി അടച്ചു വാർഷിക വരിക്കാരാകുക ( കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ ക്ലിക് ചെയ്യുക )
https://careermagazine.in/subscribe/ )

ഒരുവർഷം മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ കരിയർ മാഗസിൻ ( www.careermagazine.in ) വായിക്കുക !
മാതൃകാ പരീക്ഷയിൽ പങ്കു ചേരുക.
എല്ലാദിവസവും പുതിയ തൊഴിലവസരവാർത്തകൾ അറിയുക; അപേക്ഷിക്കുക.
മനസ്സിനിണങ്ങിയ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക! ജീവിത വിജയം നേടുക !
പുതുവത്സര സമ്മാനം നേടുക! വ്യക്തിത്വ വികസനം ഉറപ്പാക്കുക !
വേഗമാകട്ടെ!
ഈ സമ്മാനം 2018 ജനുവരി 15 വരെ വരിക്കാരാകുന്നവർക്ക് മാത്രം!

” മനുഷ്യർ ജീവിത വിജയം നേടാത്തത് , വിജയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല;

എങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്”.

– എം ആർ കൂപ്മേയർ

Share: