ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ ഓഫീസർ / ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്: 9640 ഒഴിവുകൾ

Share:

രാജ്യത്തെ വിവിധ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളിൽ ഓഫീസർ 5016 , ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 4624 തസ്തികയിലേക്കുള്ള 9640 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇൻസ്്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (ഐബിപിഎസ്) അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു.

ഓഫീസർ 5016 , ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 4624 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ.
കേരളഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 43 ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളിലെ നിയമനമാണ് പൊതുപരീക്ഷ വഴി നടത്തുക.
ആഗസ്ത്/ സെപ്തംബർ മാസത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ പൊതുപരീക്ഷ. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ.

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിന് പരീക്ഷമാത്രമേയുള്ളൂ. ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ പരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവുമുണ്ട്.
യോഗ്യത: ഓഫീസർ സ്കെയിൽ (ഒന്ന്) ബിരുദം.
പ്രായം 18‐30.
ഓഫീസർ സ്കെയിൽ (രണ്ട്) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം.
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലുള്ള ബിരുദമാണ് പരിഗണിക്കുക.
പ്രായം 21‐32.
സ്കെയിൽ (മൂന്ന്) യോഗ്യത 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം.
പ്രായം 21‐40. ഓഫീസ് അസി. യോഗ്യത ബിരുദം.
പ്രായം 18‐28. കംപ്യൂട്ടറും പ്രാദേശികഭാഷയുമറിയണം.
2019 ജൂൺ ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്.നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും.
https://www.ibps.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി ജൂലൈ 21
പരീക്ഷാ സിലബസ് മറ്റു വിശദവിവരങ്ങൾ https://www.ibps.in ൽ.

Share: