9232 ഒഴിവുകൾ; ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Share:

 

ഡല്‍ഹി സബോര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വീസസ് സെലക്ഷന്‍ ബോര്‍ഡ്, സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അദ്ധ്യാ പക തസ്തികകളിലേക്ക്അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സ്പെഷ്യല്‍ എജുക്കേഷന്‍ ടീച്ചര്‍, അസിസ്റ്റന്‍റ് ടീച്ചര്‍, പി.ജി.ടി, ടി.ജി.ടി തുടങ്ങി വിവിധ തസ്തികകളിലായി 9232 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് .
ജനുവരി 5 മുതല്‍ 31 വരെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

പരസ്യ വിജ്ഞാപന നമ്പര്‍: 04.17

തസ്തിക/ഒഴിവ്: സെപ്ഷ്യല്‍ എജുക്കേഷന്‍ ടീച്ചര്‍-605, അസിസ്റ്റന്‍റ് ടീച്ചര്‍ (നഴ്സറി)-320, അസിസ്റ്റന്‍റ് ടീച്ചര്‍ (പ്രൈമറി)-1394, ഫിസിക്കല്‍ എജുക്കേഷന്‍ ടീച്ചര്‍-919, ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചര്‍-295, ഡൊമസ്റ്റിക് സയന്‍സ് ടീച്ചര്‍-199, പി.ജി.ടി ഹോം സയന്‍സ് (സ്ത്രീകള്‍)-114, പി.ജി.ടി ഫിസിക്കല്‍ എജുക്കേഷന്‍(പുരുഷന്മാര്‍)-86, പി.ജി.ടി ഫിസിക്കല്‍ എജുക്കേഷന്‍(സ്ത്രീകള്‍)-74, പി.ജി.ടി ഫൈന്‍ ആര്‍ട് (പുരുഷന്മാര്‍)-17, പി.ജി.ടി ഫൈന്‍ ആര്‍ട്ട്(സ്ത്രീകള്‍)-13, പി.ജി.ടി മ്യൂസിക്(പുരുഷന്മാര്‍)-1, പി.ജി.ടി മ്യൂസിക്(സ്ത്രീകള്‍)-2, പി.ജി.ടി
ബയോളജി(സ്ത്രീകള്‍)7, പി.ജി.ടി ബയോളജി (പുരുഷന്മാര്‍)-8, പി.ജി.ടി കെമിസ്ട്രി(പുരുഷന്മാര്‍)-11, പി.ജി.ടി കെമിസ്ട്രി(സ്ത്രീകള്‍)-10, പി.ജി.ടി കൊമേഴ്സ്‌(പുരുഷന്മാര്‍)-13, പി.ജി.ടി കൊമേഴ്സ്‌ (സ്ത്രീകള്‍)-15, പി.ജി.ടി ഇക്കണോമിക്സ്‌(പുരുഷന്മാര്‍)-10, പി.ജി.ടി ഇക്കണോമിക്സ്‌ (സ്ത്രീകള്‍)-22, പി.ജി.ടി ഇംഗ്ലീഷ്(പുരുഷന്മാര്‍)-73, പി.ജി.ടി ഇംഗ്ലീഷ്(സ്ത്രീകള്‍)-83, പി.ജി.ടി ഹിന്ദി(പുരുഷന്മാര്‍)-113, പി.ജി.ടി ഹിന്ദി(സ്ത്രീകള്‍)-131, പി.ജി.ടി ഹിസ്റ്ററി(പുരുഷന്മാര്‍)-92, പി.ജി.ടി ഹിസ്റ്ററി(സ്ത്രീകള്‍)-113, പി.ജി.ടി പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്(പുരുഷന്മാര്‍)-88, പി.ജി.ടി പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് (സ്ത്രീകള്‍)-115, പി.ജി.ടി സംസ്കൃതം(പുരുഷന്മാര്‍)-29, പി.ജി.ടി ജ്യോഗ്രഫി (പുരുഷന്മാര്‍)-52, പി.ജി.ടി ജ്യോഗ്രഫി (സ്ത്രീകള്‍)-17, പി.ജിടി മാത്‍സ് (പുരുഷന്മാര്‍)-8,, പി.ജി.ടി മാത് സ് (സ്ത്രീകള്‍)-12, പി.ജി.ടി ഫിസിക്സ്(പുരുഷന്മാര്‍)-9, പി.ജി.ടി ഫിസിക്സ് (സ്ത്രീകള്‍)-9, പി.ജി.ടി പഞ്ചാബി(സ്ത്രീകള്‍)-2, പി.ജി.ടി ഉറുദു(പുരുഷന്മാര്‍)-2, പി.ജി.ടി ഉറുദു(സ്ത്രീകള്‍)-5, പി.ജി.ടി അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ (പുരുഷന്മാര്‍)-1, പി.ജി.ടി സോഷ്യോളജി(പുരുഷന്മാര്‍)-42, പി.ജിടി സോഷ്യോളജി (സ്ത്രീകള്‍)-41
ടി.ജി.ടി ഇംഗ്ലീഷ്(പുരുഷന്മാര്‍)-367, ടി.ജി.ടി ഇംഗ്ലീഷ്(സ്ത്രീകള്‍)-311,ടി.ജി.ടി മാത്സ് (പുരുഷന്മാര്‍)-286, ടി.ജി.ടി മാത്സ്(സ്ത്രീകള്‍)-324, ടി.ജി.ടി നാച്വറല്‍ സയന്‍സ്(പുരുഷന്മാര്‍)-222, ടി.ജി.ടി നാച്വറല്‍ സയന്‍സ് (സ്ത്രീകള്‍)-194, ടി.ജി.ടി സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്(പുരുഷന്മാര്‍)-303, ടി.ജി.ടി സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് (സ്ത്രീകള്‍)-300, ടി.ജി.ടി ബംഗാളി(സ്ത്രീകള്‍)-1, ടി.ജി.ടി ഹിന്ദി(പുരുഷന്മാര്‍)-271, ടി.ജി.ടി ഹിന്ദി (സ്ത്രീകള്‍)-151, ടി.ജി.ടി പഞ്ചാബി(പുരുഷന്മാര്‍)-88, ടി.ജി.ടി പഞ്ചാബി(സ്ത്രീകള്‍)-126, ടി.ജി.ടി സംസ്കൃതം(പുരുഷന്മാര്‍)-114, ടി.ജി.ടി സംസ്കൃതം (സ്ത്രീകള്‍)-140, ടി.ജി.ടി ഉറുദു(പുരുഷന്മാര്‍)-78, ടി.ജി.ടി ഉറുദു(സ്ത്രീകള്‍)-135, എജുക്കേഷണല്‍ & വൊക്കേഷണല്‍ ഗൈഡന്‍സ് കൌണ്‍സലര്‍ (പുരുഷന്മാര്‍)-222, എജുക്കേഷണല്‍ & വൊക്കേഷണല്‍ ഗൈഡന്‍സ് കൌണ്‍സലര്‍ (സ്ത്രീകള്‍ )-210, പി.ജി.ടി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്(പുരുഷന്മാര്‍)-98, പി.ജി.ടി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് (സ്ത്രീകള്‍)-99

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ട യോഗ്യത:

സ്പെഷ്യല്‍ എജുക്കേഷന്‍ ടീച്ചര്‍:
1. ബിരുദം. കൂടാതെ സ്പെഷ്യല്‍ എജുക്കേഷനില്‍ ബി.എഡും. അല്ലെങ്കില്‍ ബി.എഡും സ്പെഷ്യല്‍ എജുക്കെഷനില്‍ ഡിപ്ലോമയും അല്ലെങ്കില്‍ സ്പെഷ്യല്‍ എജുക്കെഷനില്‍ ഡിപ്ലോമയും പോസ്റ്റ്‌ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രൊഫഷണല്‍ ഡിപ്ലോമ.

പ്രായം: 30 വയസില്‍ താഴെ.

അസിസ്റ്റന്‍റ് ടീച്ചര്‍ (നഴ്സറി)- സീനിയര്‍ സെക്കണ്ടറി തത്തുല്യം. നഴ്സറി ടീച്ചര്‍ എജുക്കേഷനില്‍ 2 വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത ഡിപ്ലോമ/സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡിപ്ലോമ(നഴ്സറി). സെക്കണ്ടറി തലത്തില്‍ ഹിന്ദി പാസായിരിക്കണം.

പ്രായം: 30 വയസില്‍ താഴെ.

അസിസ്റ്റന്‍റ് ടീച്ചര്‍ (പ്രൈമറി)-സീനിയര്‍ സെക്കണ്ടറിയും എലമെന്‍ററി എജുക്കെഷനില്‍ ഡിപ്ലോമയും . അല്ലെങ്കില്‍ സീനിയര്‍ സെക്കണ്ടറിയും എലമെന്‍ററി എജുക്കെഷനില്‍ ബിരുദവും. അല്ലെങ്കില്‍ സീനിയര്‍ സെക്കണ്ടറിയും സ്പെഷ്യല്‍ എജുക്കെഷനില്‍ ഡിപ്ലോമയും. അല്ലെങ്കില്‍, ബിരുദവും എലമെന്‍ററി
എജുക്കെഷനില്‍ ഡിപ്ലോമയും. സി ടെറ്റ് വിജയം നിര്‍ബന്ധം.

പ്രായം: 30 വയസില്‍ താഴെ.

ഫിസിക്കല്‍ എജുക്കേഷന്‍ ടീച്ചര്‍: ഫിസിക്കല്‍ എജുക്കേഷനില്‍ ബിരുദം.
പ്രായം: 30 വയസില്‍ താഴെ.

ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചര്‍-ഡ്രോയിംഗ്/പെയിന്‍റിങ്ങ്/സ്കള്‍പ്ച്ചര്‍/ഗ്രാഫിക് ആര്‍ട്ടില്‍ 5 വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമ. അല്ലെങ്കില്‍ പെയിന്‍റിങ്/ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സില്‍ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം. അല്ലെങ്കില്‍ ഡ്രോയിംഗ്/പെയിന്‍റിങ്ങ്/ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സില്‍ ബിരുദവും പെയിന്‍റിങ്ങ് /ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സില്‍ ദ്വിവത്സര ഡിപ്ലോമയും.

പ്രായം: 30 വയസില്‍ താഴെ.

ഡൊമസ്റ്റിക് സയന്‍സ് ടീച്ചര്‍: ഡൊമസ്റ്റിക് സയന്‍സ്/ഹോം സയന്‍സില്‍ ബിരുദം. അതെ വിഷയത്തില്‍ ബി.എഡും.
പ്രായം: 30 വയസില്‍ താഴെ.

പി.ഐ.ടി ഹോം സയന്‍സ്(വനിതകള്‍).എം.എസ്.സി(ഹോം സയന്‍സ്) അല്ലെങ്കില്‍ ഹോം
സയന്‍സില്‍ ബിരുദവും ബി.എഡും .
പ്രായം: 36 വയസില്‍ താഴെ.

പി.ജി.ടി ഫൈന്‍ ആര്‍ട്ട്-ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സില്‍ ബിരുദം. അല്ലെങ്കില്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിയും ഡ്രോയിംഗ് /പെയിന്‍റിങ്ങ്/ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സില്‍ 5 വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമയും.

ഡ്രോയിംഗ് & പെയിന്‍റിങ്ങ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച് ബിരുദം. 4 വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.

ഫൈന്‍ ആര്‍ട്ട്/ഡ്രോയിംഗ് & പെയിന്‍റിങ്ങില്‍ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദവും. 2 വര്‍ഷ ഡിപ്ലോമയും.

പ്രായം: 36 വയസില്‍ താഴെ.

പി.ജി.ടി(മ്യൂസിക്)-എം.എ.(മ്യൂസിക്) അല്ലെങ്കില്‍ എം(മ്യൂസിക്) അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ യോഗ്യത. പ്രായം: 36 വയസില്‍ താഴെ.

പി.ജി.ടി (ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, കൊമേഴ്സ്‌, ഇക്കണോമിക്സ്‌, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്, സംസ്കൃതം, ജ്യോഗ്രഫി, ഗണിതം, ഫിസിക്സ്, പഞ്ചാബി, ഉറുദു, അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍, സോഷ്യോളജി)-അനുബന്ധ വിഷയത്തില്‍ പി.ജി. തത്തുല്യം. ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ/ബി.എഡ്.

പ്രായം: 36 വയസില്‍ താഴെ.

ടി’ജി.ടി (ഇംഗ്ലീഷ്, ഗണിതം, നാച്ചുറല്‍ സയന്‍സ്)-ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, നാച്വറല്‍/ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് എന്നിവയില്‍ ഒന്നില്‍ ഇളക്ടീവ് ലെവലില്‍ പഠിച്ച് 45 % മാര്‍ക്കോടെ അനുബന്ധ വിഷയത്തില്‍ ബിരുദം(ഹോണേഴ്സ്/പാസ്). ട്രെയിനിംഗ് എജുക്കെഷനില്‍ ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ. ഹിന്ദി അറിയണം. സി.ടെറ്റ് ജയം.

പ്രായം: 32 വയസില്‍ താഴെ.

എജുക്കെഷണല്‍ & വോക്കേഷണല്‍ ഗൈഡന്‍സ് കൌണ്‍സലര്‍ -സൈക്കോളജിയില്‍ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം. ഗൈഡന്‍സ് & കൌണ്‍സലങ്ങില്‍ ഡിപ്ലോമ.
പ്രായം: 30 വയസില്‍ താഴെ.

പി.ജി.ടി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ഐ.ടി/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സില്‍ ബി.ഇ/ബി.ടെക് കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലി ക്കേഷനില്‍ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കില്‍ DOEACC -ന്‍റെ b/സി ലെവല്‍ ഡിപ്ലോമ. അല്ലെങ്കില്‍
എം.എസ് സി(കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്)/എം.സി.എ യും ഒരു വര്‍ഷം അധ്യാപന പരിചയം.
പ്രായം: 30 വയസില്‍ താഴെ.

അപേക്ഷ ഫീസ്‌: 100 രൂപ.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിശദവിവരങ്ങളും പരീക്ഷാ സിലബസും www.dsssbonline.nic.in എന്ന സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.
ഓണ്‍ലൈന്‍ രാജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി: ജനുവരി 31

Share: