കേരള നവോത്ഥാനം : പൊതുവിജ്ഞാനം

Share:

കേരള നവോത്ഥാനം : പൊതുവിജ്ഞാനം

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരീക്ഷകളിൽ മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ശരിയുത്തരവുമാണ് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് . ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ള , കേരള നവോത്ഥാനം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏതു പരീക്ഷക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്വന്തം കഴിവ് പരിശോധിക്കുന്നതിനും മാതൃകാ പരീക്ഷ (Mock Exam ) സഹായിക്കും.

Share: