ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്

Share:

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലെ SPEID CELL ൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തും.

ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്.

പ്ലസ്ടുവും ഡി.സി.എയുമാണ് യോഗ്യത.

ശമ്പളം 20,350 രൂപ.

ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം.

ജനനതിയതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, മുൻപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അപേക്ഷ 14ന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നൽകണം.

Share: